Partnerské organizace

TRIEBWERK

TRIEBWERK je jednou z předních německých společností v oblasti poradenství, vzdělávání a plánování v oblasti regenerativního zemědělství a agrolesnictví. Veškeré služby od vývoje nápadů až po realizaci projektů v terénu, konzultace a monitoring jsou nabízeny přímo v podniku. Zaměřuje se na holisticky plánované agrolesnické systémy a chov hospodářských zvířat. Kromě spolupráce se zemědělskými podniky nabízí TRIEBWERK mezioborové vzdělávací formáty pro různé cílové skupiny, jako jsou studenti, odborníci z praxe, konzultanti, výzkumníci a politici. Od roku 2021 je ve středním Německu zřízena demonstrační farma, která slouží jako platforma pro praktický výzkum a vzdělávání orientované na budoucnost.

https://www.triebwerk-landwirtschaft.de

CEFE International GmbH

Od roku 2008 se společnost CEFE International Ltd. zabývá výzvami v oblasti ekonomiky, rozvoje venkova a preventivního mírového rozvoje, odborného vzdělávání, podpory soukromého sektoru, reformy veřejného sektoru, finančního řízení a měnové politiky. CEFE (Competency based Economies through Formation of Entrepreneurs – Ekonomika založená na kompetencích prostřednictvím formování podnikatelů) je ucelený soubor vzdělávacích nástrojů, jejichž cílem je stimulovat pozitivní změny v různých rozvojových procesech prostřednictvím metod zážitkového učení. Poskytuje vysoce participativní, akčně orientovanou odbornou přípravu ve všech oblastech souvisejících s podnikáním a rozvojem soukromého sektoru.

Kromě školení CEFE International realizuje krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé projekty v různých oblastech rozvojové spolupráce společně s různými veřejnými a soukromými dárci, ministerstvy a dalšími zájmovými skupinami.

www.cefe.net

Oekozenter Pafendall

Nezisková organizace Oekozenter Pafendall se věnuje udržitelnému rozvoji. Oekozenter Pafendall byla založena z iniciativy nevládní ekologické organizace Mouvement Ecologique a v úzké spolupráci se sdružením mladých zemědělců Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren (LLJ) a byla první organizací v Lucembursku, která nabízela ekologické zemědělské poradenství. Ohlíží se za 35. lety zkušeností s poradenstvím zemědělcům v oblasti udržitelných výrobních metod, s realizací pilotních projektů a polních pokusů s alternativními plodinami a s podporou regionálních potravinových systémů.

Kromě toho společnost Oekozenter Pafendall realizuje různé projekty a nabízí poradenství jednotlivcům, obcím, veřejným i soukromým organizacím na podporu ochrany klimatu, energetické účinnosti a efektivního využívání zdrojů v oblastech, jako jsou budovy a stavebnictví, akce a cestovní ruch. Společnost Oekozenter Pafendall je formálně akreditovaným poskytovatelem odborných školení. Jeho prostory poskytují zázemí dalším čtyřem lucemburským nevládním organizacím a zahrnují knihovnu a dokumentační centrum.

www.oekozenter.lu

EKOFARMA PROBIO s.r.o.

Ekofarma se nachází 40 km jižně od Brna. Od roku 2007 obhospodařuje 355 ha orné půdy v systému ekologického zemědělství, které je zde vnímáno nejen jako produkce potravin, ale také jako služba veřejnosti.

Na ekologické farmě se pěstuje pšenice, špalda, červená pšenice, pohanka, čirok, hrách, jetel, vojtěška atd. Ekofarma PROBIO vykrmuje prasata a chová ovce na pastvě.

Prioritou je zdravá a úrodná půda. Ekofarma PROBIO pořádá tematické vzdělávací akce pro zemědělce, na kterých si mohou vyměňovat znalosti a zkušenosti.

Druhou prioritou je zdravá krajina. Pravidelně se instalují různé typy ptačích budek na podporu polního ptactva. V zimním období můžete na některých polích vidět budky pro dravé ptáky. Každoročně probíhá výsadba stromů podél cest a půdních bloků na kterých farma hospodaří. Více než 5 hektarů půdy bylo vyčleněno na výsadbu květnatých pásů na podporu hmyzu a drobných živočichů.

https://www.ekofarmaprobio.cz/

Association of Local Food Initiatives, o.p.s.

Skupina lidí v České republice, která znovu spojuje obyvatele s lokálními potravinami a poskytuje lidem informace, inspiraci a energii pro jejich vlastní aktivitu. Využívá k tomu odborných znalostí a vytváření příkladů různých životních stylů.

Rozvoj místních potravinových systémů založených na šetrném přístupu ke krajině, spravedlivých vztazích mezi zemědělci a spotřebiteli. Cílovou skupinou jsou lidé, kteří mají rádi jídlo.

AMPI poskytuje poradenské služby pro zemědělce a spotřebitele zaměřené především na rozvoj ekologicky a sociálně odpovědných místních potravinových systémů a jejich vzájemné propojení. Environmentálně odpovědné vzdělávání, školení a propagace od programů pro děti, žáky a dospělé studenty.

https://www.asociaceampi.cz/english-version/

Dudel-Agri

Dudel-Agri je ekologická rodinná farma třetí generace v jihozápadním Lucembursku. Obhospodařuje téměř 100 hektarů orné a travnaté půdy. Jejím hlavním oborem je chov brojlerů. Přibližně polovinu kuřat rodina zpracovává na různé drůbeží produkty, které prodává ve vlastním farmářském obchodě a ve specializovaných prodejnách potravin, restauracích a jídelnách. Farma založila vlastní společnost Dudel-Magie (www.dudelmagie.lu), která prodává vlastní výrobky včetně vajec a domácích těstovin.

V roce 2014 získala společnost Dudel-Magie cenu Bio-Agrar v kategorii „zpracování bioproduktů“. V roce 2018 získal její manažer Luc Emering cenu Ceres pro mladého zemědělce roku. Farma je členem Vereenegung fir Biolandwirtschaft Lëtzebuerg, svazu ekologických zemědělců v Lucembursku. Jako demonstrační farma pravidelně přijímá další zemědělce a návštěvníky, aby jim předvedla inovativní výrobní metody. Pomocí zařízení na výrobu dřevní štěpky a solárních panelů se farma snaží udržet své emise CO2 na co nejnižší úrovni.

Hof Tolle
Vymýšlíme, navrhujeme a žijeme zemědělstvím zítřka. Klimatická krize staví zemědělství před nové, neznámé výzvy. Ochrana klimatu a přizpůsobení se klimatu vyžadují přehodnocení ve všech oblastech. Chceme pomáhat manažerům zemědělských podniků, poradenským pracovníkům a dalším aktérům v zemědělství vytvářet udržitelné a robustní strategie v této nejisté a složité situaci.


https://hof-tolle.de

Přidružení partneři

LLJ – Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren
Neziskové sdružení, jehož cílem je zlepšit dovednosti mladých lidí a přispět tak k rozvoji venkova v Lucembursku.

http://jongbaueren.lu
Krautgaart

Komunitou podporovaná farma, která využívá regenerativní metody pěstování bez obdělávání půdy (no-dig), syntetických chemických hnojiv a pesticidů.

www.krautgaart.com
Agricultural Technical School Ettelbruck (LTA)
Veřejná zemědělská škola nabízející odborné vzdělávání studentům v oblasti agronomie, pěstování zeleniny, lesnictví a dalších environmentálních a technických oborů.

www.lta.lu
IBLA - Institut fir biologësch Landwirtschaft an Agrarkultur Luxemburg
Kompetenční centrum pro výzkum a poradenství v oblasti ekologického zemědělství a vinařství.

https://ibla.lu/en/
Německo
Association of conventional and
organic farms.
Zastupuje konvenční a ekologické farmy pro udržitelné zemědělství.


https://www.abl-ev.de/start
Bioland Consultation Ltd.
Svaz ekologického zemědělství, který úzce spolupracuje s dalšími resortními výzkumnými institucemi a univerzitními výzkumnými institucemi.

https://www.bioland.de/
Bodensee-Stiftung
Nadace pro životní prostředí a ochranu přírody. Působí na regionální, národní a evropské úrovni v oblastech podnikání a biologické rozmanitosti, zemědělství a potravinářství, energetické transformace a ochrany vod.

www.bodensee-stiftung.org
Rieckens Eichhof
Farma pracující s regeneračními metodami, holistickým managementem, agrolesnictvím.


https://rieckens-landmilch.de/
Förderkreis Biozyklisch-Veganer
Anbau e. V.
Sdružení organizací, které vedou kampaň za práva zvířat a veganský životní styl.

https://biozyklisch-vegan.org/
Werragut
Ekologická smíšená farma s agrolesnictvím, sociálním zemědělstvím a alternativními plodinami na orné půdě.

https://www.werragut.de/
Zentrum für innovative Ernährungs-, Land- und Forstwirtschaft in Schleswig Holstein
Centrum pro podporu inovativních a udržitelných potravin, zemědělství a lesnictví.

https://ziel-sh.de/
Vereinigung Ökologischer Landbau in Hessen e. V. (VÖL)
Svaz je politickou lobby ekologických zemědělců v Hesensku.


https://www.voel-hessen.de/
Climate Service Center Germany
GERICS je vědecká organizace Helmholtz‐Zentrum Hereon. Vyvíjejí vědecky podložené prototypové produkty a služby na podporu těch, kdo rozhodují, při adaptaci na změnu klimatu.

https://www.voel-hessen.de/
TB Unterfrauner GmbH
Laboratoř, která nabízí spolehlivé laboratorní analýzy, komplexní poradenství a přízemní školení a další vzdělávání.

https://www.bodenoekologie.com/
Milchvieh Management Beratung

Komplexní poradenské služby pro farmy se zaměřením na krmení mléčného skotu. Cílem je uvést zemědělský cyklus do rovnováhy.

https://www.mmb-milchkuh.de/

Ostatní země
Association for Regenerative Farming Denmark
Zakladatel školy zaměřené na regenerační principy.

www.regenerativ.dk