CLIMATE FARMING

Holistic Resource Management for Climate Resilience of Farming

O projektu

„Holistic Resource Management for Climate Resilience of Farming“ – zkráceně ClimateFarming – je projekt Erasmus+ spolufinancovaný EU, jehož cílem je vybavit novou generaci zemědělců, poradců a školitelů dovednostmi a znalostmi pro zavádění a podporu opatření na přizpůsobení se změně klimatu a zmírnění jejích dopadů v zemědělství.

Zemědělství je středem řady velkých environmentálních a klimatických výzev. Ke změnám klimatu současný zemědělský systém nejen přispívá, ale stále častější extrémy počasí, jako jsou sucha a bouře, potenciální nedostatek zdrojů, degradace půdy, ztráta biologické rozmanitosti a související faktory představují vážné výzvy i pro samotné zemědělství.

Projekt byl zahájen v říjnu 2022 a potrvá do března 2025.

V rámci projektu se připravují konzultační a školicí materiály zaměřené na budoucnost v oblasti zmírňování dopadů změny klimatu a přizpůsobování se této změně. Jeho inovativní přístup kombinující regenerativní zemědělství a metody adaptačního managementu nabídne praktická řešení i strategické pokyny pro transformaci zemědělských pěstebních metod a ekosystémů, aby bylo zemědělství odolnější a udržitelnější. Tím projekt přispívá také k robustnější produkci potravin, zdravějším ekosystémům (biodiverzitě) a boji proti klimatické krizi.

 

Cíle a úkoly

Vyvinout a uplatňovat komplexní poradenský balíček pro přizpůsobení se změně klimatu a zmírnění jejích dopadů, který přispěje k lepšímu pochopení zranitelnosti v souvislosti s klimatem a zvýší odolnost zemědělských podniků vůči změně klimatu.

Související materiály umožní zemědělcům a zemědělským poradcům zavádět správné postupy pro přizpůsobení se změně klimatu. Zemědělci se navíc naučí, jak vytvářet klimatické strategie a monitorovací systémy přizpůsobené jejich cílům a potřebám, a posílí své kompetence, aby mohli aktivně reagovat na některé z četných výzev, kterým zemědělské odvětví čelí.

Školení odborníků v zemědělském sektoru (pedagogů odborného vzdělávání a přípravy, školitelů, zemědělských poradců), aby se stali agenty pro přizpůsobování se změně klimatu a zmírňování jejích dopadů.

Tito odborníci, vybavení potřebnými znalostmi a nástroji pro pochopení a řešení problémů souvisejících se změnou klimatu (složitá a kaskádovitá rizika, nejistota, špatná adaptace), se stanou multiplikátory a katalyzátory transformačních procesů v zemědělství.

Posílit spolupráci mezi zemědělci, školiteli a poradenskými službami a přispět k procesům spolupráce (rozhodování), jejichž výsledkem jsou opatření a adaptační strategie na úrovni zemědělských podniků šité na míru, jakož i vhodné přístupy k monitorování a hodnocení.

Informovat orgány odborného vzdělávání a přípravy a tvůrce politik o možnostech přizpůsobení se změně klimatu a zmírnění jejích dopadů v zemědělství a podpořit je v zavádění pobídek pro zemědělce, aby prováděli opatření, která jim umožní zvýšit odolnost vůči změně klimatu.

Provést osvětovou kampaň na národní úrovni a na úrovni EU pro tvůrce politik, poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy, zemědělce a širokou veřejnost o naléhavé potřebě transformace zemědělství a zavedení opatření odolných vůči klimatu v zemědělství, souvisejících výhodách a podmínkách pro rozšiřování.

Provést osvětovou kampaň na národní úrovni a na úrovni EU pro tvůrce politik, poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy, zemědělce a širokou veřejnost o naléhavé potřebě transformace zemědělství a zavedení opatření odolných vůči klimatu v zemědělství, souvisejících výhodách a podmínkách pro rozšiřování.

Zdravá půda je nezbytná pro

lidi, zdravé potraviny, přírodu a klima.

Online výuka

Virtual Learning Environment (VLE)

Vytvořením virtuálního prostředí pro ClimateFarming umožní projekt všem zúčastněným stranám přístup ke konzultačním a školicím materiálům, ať už pro samostudium a přímé použití na farmách nebo pro použití v rámci školení či konzultací.

VVP bude nabízet otevřený přístup neomezenému počtu online uživatelů.

Všechny výukové materiály budou vyučovány a testovány na seminářích pořádaných pro zemědělce, poradce a školitele v České republice, Německu a Lucembursku.

Cílem projektu je poskytnout všem odborníkům v zemědělském sektoru nástroje a pomůcky, které jim umožní lépe porozumět výzvám souvisejícím s klimatem v zemědělství, předvídat je a aktivně na ně reagovat a pomoci zemědělským podnikům stát se odolnějšími.

Virtuální vzdělávací prostředí ClimateFarming (VVP) bude snadno přístupnou platformou obsahující všechny relevantní výsledky a materiály projektu.

Kontaktní informace:

Gudrun Voggenreiter
e-mail: voggenreiter@cefe.net